SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser for Maskinfabrikken Sand ApS


Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. Maskinfabrikken Sand ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse salgs- og leverings-betingelser uden hverken forudgående eller efterfølgende varsel. Specielle betingelser fra købers side specificeret i købers ordre er ikke bindende for Maskinfabrikken Sand ApS, medmindre Maskinfabrikken Sand ApS skriftligt har erklæret sig indforstået med nævnte specielle vilkår. Hvor andet ikke er bestemt eller aftalt, er leverancen omfattet af NL92.


Rådgivning, tilbud og ordre

Maskinfabrikken Sand ApS rådgiver kun køber inden for eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstids-punktet. Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt. Hvor intet andet er anført, er tilbud gældende 30 dage fra afgivelsesdato. Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Maskin-fabrikken Sand ApS sig retten til at hæve eller ændre tilbuddet. Maskinfabrikken Sand ApS har først accepteret en ordre, når skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt til køber. Stemmer Maskinfabrikken Sands ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. Ingen er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Maskinfabrikken Sands ordrebekræftelse. Maskinfabrikken Sand ApS påtager sig intet ansvar for sådanne ændringer.


Priser

Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser eksklusiv moms og evt. afgifter. Maskinfabrikken Sand ApS forbeholder sig ret til at ændre i priser i tilfælde af ændringer i produktions-omkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, told, samt øvrige forhold, som Maskinfabrikken Sand ApS ikke er herre over.


Specifikationer

Enhver oplysning om tekniske data, der evt. er anført i evt. salgsmateriale, er alene af vejledende karakter, og Maskinfabrikken Sand ApS påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Maskinfabrikken Sand ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i evt. salgsmateriale. Alle tegninger og beskrivelser forbliver Maskinfabrikken Sands ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres eller overgives til tredjemand.


Leveringsbetingelser

Levering sker ab fabrik, medmindre andet er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen. Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed transportør, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.


Leveringstid og forsinkelse

Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. Såfremt levering ikke har fundet sted 45 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Maskinfabrikken Sand ApS at hæve aftalen for den del af leverancen, som ikke har kunnet tages i brug. Maskinfabrikken Sand ApS er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes force majeure eller andre forhold uden for Maskinfabrikken Sands indflydelse og kontrol, herunder også forsinkede leverancer fra leverandører, driftsfor-styrrelser, strejker, lockout, transportuheld, eller tilsvarende. Der ydes ikke konventionalbod/erstatning ved forsinket levering.


Betalingsbetingelser

Betaling skal ske i henhold til de gældende betalingsbetingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen. Maskinfabrikken Sand ApS forbeholder sig ret til før levering at indhente oplysninger omkring kreditvurdering samt at kræve garanti for betaling. Maskinfabrikken Sand ApS forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfyldes betalings-betingelserne ikke, har Maskinfabrikken Sand ApS ret til at tage varen tilbage. Køber er forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld værdi mod transportskade, brand, hærværk, tyveri og lignende, fra varen er leveret, og indtil frigørende betaling har fundet sted. Falder betaling ikke rettidigt, er Maskinfabrikken Sand ApS berettiget til fra forfaldsdatoen at beregne sig morarenter iht. rentelovens bestem-melser. Såfremt køber ved forfaldstid ikke har betalt forfaldent beløb, er Maskinfabrikken Sand ApS berettiget til at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen. Maskinfabrikken Sand ApS er herefter berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leveringer til denne køber.


Garanti og reklamation

Reklamation over mangler skal fremsættes skriftligt overfor Maskinfabrikken Sand ApS straks Kunden bliver eller burde blive bekendt med manglen og i alle tilfælde senest 12 måneder fra leveringstids-punktet. En mangel anses at foreligge, hvis det af Maskinfabrikken Sand ApS leverede ikke opfylder specifikationen indeholdt i Aftalen, med de ændringer Kunden måtte have godkendt undervejs. Almindelig brug, slid og ælde anses ikke for mangler, og visse dele af det leverede kan derfor forventes løbende at skulle udskiftes uden dette udgør en mangel. I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation over mangler, er Maskinfabrikken Sand ApS’s ansvar begrænset til vederlagsfri afhjælpning af manglen eller hel eller delvis omlevering efter Maskinfabrikken Sand ApS’s eget valg. Afhjælpning omfatter alene selve reparationen hos Maskinfabrikken Sand ApS af den defekte del og dermed ikke afmontering/montering og forsendelse. Omlevering omfatter tilsvarende levering af ny komponent men ikke omkostninger i forbindelse med udskiftning mv. For reparerede dele eller omleverede dele gælder en reklamationsret indtil udløb af den oprindelige 12 måneders reklamationsperiode, dog i alle tilfælde minimum 3 måneder regnet fra tidspunktet fra afhjælpningen eller omleveringen. Har Maskinfabrikken Sand ApS ikke foretaget afhjælpning og/eller omlevering indenfor rimelig tid, manglens karakter taget i betragtning, kan Kunden som alternativ vælge at kræve et forholdsmæssigt afslag i prisen, og i tilfælde hvor manglen er væsentlig, tillige at ophæve Aftalen. Ophæver Kunden Aftalen, tilbageleverer parterne hver i sær de modtagne ydelser, idet Maskinfabrikken Sand ApS dog skal kompenseres for den nytte Kunden har haft af det leverede indtil ophævelses-tidspunktet. Kunden kan ikke herudover gøre krav gældende mod Maskinfabrikken Sand ApS i tilfælde af mangler.


Værneting og lovvalg

Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt fortolkning af disse skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer.  09-2019


.

VI ER FLEKSIBLE  -  VI LEVERER TIL TIDEN  -  I RETTE KVALITET  -  TIL GODE PRISER